O nás - KK economic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O nás

KK- ECONOMIC s.r.o

Sme dynamická spoločnosť, poskytujúca komplexné služby klientom na profesionálnej úrovni v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a ekonomického poradenstva pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a veľké podnikateľské spoločnosti.
Naša spoločnosť pôsobí na strednom Slovensku a v súčasnosti rozširujeme naše pôsobisko na západné Slovensko.

O úspešnosti našej firmy svedčí aj neustále sa zvyšujúci záujem obchodných spoločností a podnikateľov o účtovné a poradenské služby firmy KK-ECONOMIC. Majiteľkou a zároveň konateľkou tejto spoločnosti je Ing. Katarína Karczagová, ktorá je držiteľkou audítorskej licencie SKAU 469 a certifikovanou účtovníčkou II. stupňa. Firma má 10 zamestnancov a  počet neustále rastie. Náš team posilňuje sedem účtovníkov, ďalšie sú na
mzdovom oddelení. Vykonávame tiež kontrolu správnosti účtovania.


Orientácia na zákazníka a individuálny prístup
Spôsob vedenia ú
čtovníctva prispôsobíme našim zákazníkom podľa individuálných potrieb. Počas konzultácií Vám navrhneme najlepší spôsob spolupráce, šitý na mieru Vášho podnikania. Našim zákazníkom ponúkame aj vedenie účtovníctva on-line. Podľa požiadaviek  zabezpečíme aj prepojenie účtovného modulu s informačným systémom našich zákazníkov. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce so zákazníkom je aj posudzovanie vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov z hľadiska oprávnenosti ich použitia ako nákladov.

Za vedenie účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť
Pokiaľ sa rozhodnete využiť účtovné služby našej spoločnosti, ručíme Vám za dodržanie termínov. Presunom účtovnej agendy na našu firmu súvisí aj presun plnej zodpovednosti. Za správnosť vedenia účtovnej agendy zodpovedáme v plnom rozsahu, zmluvne garantujeme rozsah poskytovaných služieb, maximálnu diskrétnosť, ako aj zodpovednosť za nami spôsobené škody. Naša spoločnosť má uzatvorenú  poistnú zmluvu za spôsobené škody v účtovníctve.

Odbornosť a profesionalita
Zaručene spracujeme Vaše účtovníctvo včas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi SR. Sledovanie neustálych zmien v legislatíve a kontinuálny profesionálny rast našich pracovníkov je pre nás mimoriadne dôležitý. Sledujeme aktuálne legislatívne dianie v oblasti účtovníctva a jeho dopady na účtovníctvo, pravidelne sa zúčastňujeme potrebných odborných školení. Pravidelne informujeme našich klientov o pripravovaných alebo prebiehajúcich zmenách a novinkách v oblasti účtovníctva.

Na požiadanie klientov zastupujeme  ich pred orgánmi štátnej správy
Na požiadanie zastupujeme klienta v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom. Jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, zabezpečujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď. v snahe maximálne odbremeniť našich klientov.

Diskrétnosť
Zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vašimi obchodnými aktivitami v rámci zákona SR.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky