Audítorstvo - KK economic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Audítorstvo     A
udítorka Ing. Katarína Karczagová, ktorá je držiteľkou audítorskej licencie SKAU 469 a certifikovanou účtovníčkou II. stupňa overuje individuálne účtovné závierky obchodných spoločností a účtovných jednotiek vo verejnom sektore.

  • Audítorské služby - priebežný audit, audit individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu účtovnej závierky s výročnou správou

  • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva , spracovanie miezd, zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania, rekonštrukcia účtovníctva minulých rokov

  • Poradenské služby, vypracovanie podnikateľských zámerov a analýz, projekcia účtovných výkazov

  • Audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom

  • Audit priebežných výkazov

  • Audit vnútorných kontrolných procesov

  • Overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa

  • Audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu

  • Audit použitých finančných prostriedkov z podporných programov

  • Previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly

Ručenie

Ručenie za vykonané audítorské služby nám vyplýva z nariadenia Slovenskej komory audítorov a zákona o audítoroch.
Audítori majú povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Odmena za služby

Cena auditu je predmetom osobného rokovania s predstaviteľmi oboch strán / podľa deklarovaného počtu dokladov , dosiahnutého obratu a rizikovosti účtovných transakcií.

Výročné správy

Z našej legislatívy vyplýva povinnosť overiť výročné správy pred ich publikovaním. Táto služba
je súčasťou zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.

Plán práce

Po uzatvoren
í audítorskej zmluvy začínam pracovať na audítorských testoch, pričom periodicitu návštev si dohodnem osobne tak, aby sme zohľadnili Vaše časové požiadavky a zároveň zabezpečili overenie všetkých dokladov do koncoročnej uzávierky.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky